Elevhälsa

Elevhälsan hos oss

Elevhälsoteamet

Vi har ett elevhälsoteam som består av specialpedagog, skolsköterska, kurator, skolpsykolog, bitr. rektor och rektor. 

 

Sammanfattning av elevhälsans uppdrag:

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att

• främja elevers lärande, utveckling och hälsa

• förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter

• bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

 

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att

• bidra med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål

• undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa

• uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem

• uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa

• bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

 

Specialpedagog

Vår specialpedagog heter Ulrika Norberg.

Om ni vill nå henne är mailadressen: ulrika.norberg@friskolanmetis.se

Skolsköterska

Vår skolsköterska heter Hannah Angelsiöö. 

Om ni vill nå henne är mailadressen: skolsköterska@friskolanmetis.se    

Kurator

Vår kurator heter Martin Reivall.

Om ni vill nå honom är mailadressen: martin.reivall@friskolanmetis.se

Skolpsykolog

Vår skolpsykologkonsult heter Helena Bristav Janelöv.

 

Olycksfallsförsäkring

Metis och Athena omfattas av den olycksfallsförsäkring som Skara kommun tecknat med Protector Försäkring.

Barn i förskola, familjedaghem, öppen förskola samt elever i grund- och gymnasieskola är olycksfallsförsäkrade dygnet runt genom försäkringsbolaget Protector Försäkring.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

 

Skadeanmälan görs direkt till Protector Försäkring.

Telefon: 08-410 637 00
E-post: skador@protectorforsakring.se

Information om olycksfallsförsäkringen finns att läsa i försäkringsbeskedet. Denna finns att ladda ner här.

Det är alltid du som vårdnadshavare som gör anmälan till försäkringsbolaget.

Gör en skadeanmälan här.

Du som förälder väljer själv om du vill utöka försäkringen för att få ett bättre skydd.