Idé och vision

Vår vision och verksamhetsidé

Vår vision - RÄTT VERKTYG FÖR ETT RIKT LIV

  • Vårda lusten att lära.

  • Ge näring åt nyfikenheten.

  • Ledarskap som ger eleven tillit till sin egen förmåga.

  • Kontinuerlig social och emotionell utveckling.

  • Små grupper skapar trygghet och gör det möjligt att utveckla det unika hos varje elev. 

VÅR VERKSAMHETSIDÉ - M E T I S

M - MOTIVATION

För att känna att man lyckas i skolan krävs det att läraren ställer rätt utmaningar som upplevs som meningsfulla. Vi vet att detta leder till motiverade elever som med glädje tar sig an arbetsuppgifter och känner lusten att lära.

Eleverna tränas att efter sin förmåga ta allt större ansvar för sitt lärande.

Alla elever arbetar i olika grupperingar där hänsyn tas till elevens utveckling.

Planering av arbete och inlärning sker individuellt i samråd med läraren. Planering och rapportskrivning sker varje vecka. Detta utvecklar elevens förmåga att reflektera över sin egen inlärning.

E - ENGAGEMANG

Vi känner ett stort engagemang för elever och deras lärande. Som vuxna vågar vi vara personliga, lyssna, se, bry oss om varje barn. Vi ska möta varje barn med ödmjukhet, ge stöd och goda råd, uppmuntra dem, hjälpa till att formulera problem, bekräfta och utvärdera. Allt för att de ska kunna skaffa sig den livskunskap som krävs för att leva i vårt komplicerade samhälle.

Vi försöker skapa förutsättningar för eleven att känna sig trygg i skolans miljö. Vi känner tillit till våra elever och de till oss. Undervisningen bygger på ett delat ansvar där läraren är handledare, hjälper och stöttar så att varje barn kan utveckla och stärka sin självkänsla.

T - TEMATISKT ARBETSSÄTT

Det är viktigt att eleverna får grundläggande kunskaper i samtliga ämnen. Därför varvas färdighetsträning i t ex svenska, matte och engelska med temastudier för barn i år F-6, och projekt för år 7-9.

Temats/projektets innehåll bestäms av lärare och elever tillsammans, med läroplan och kursplaner som ram. Vi arbetar i olika grupperingar eftersom vi ser åldersspridningen som en metod för lärande.

Vi tror på kreativitet och mångfald och lägger därför stor vikt vid de praktiska och estetiska ämnena. Drama, bild, slöjd, idrott och musik är viktigt för att utveckla hela människan.

Redovisningen av temat/projektet är en av våra grundpelare. Det är viktigt att få delge andra och få feedback på det man lagt ned stort arbete på. Formerna för redovisning skiftar och tränar eleverna i alla former av muntlig, skriftlig, praktisk och estetisk framställning.

Undervisningen bygger på ett delat ansvar där läraren är handledare, hjälper och stöttar så att varje barn kan utveckla och stärka sin självkänsla.

I - INDIVIDANPASSNING

För att kunna tillgodose olika inlärnings- och arbetsstilar tar vi hänsyn till de behov våra elever har. Det kan t ex röra sig om möbleringens utformning, att kunna varva enskilt arbete med grupparbete, ljuset i lokalen, musik under arbetet eller behov av tystad, möjlighet att växla teori och praktik för att på bästa sätt skärpa sinnena.

Eleverna har även möjlighet att ta ansvar för sin arbetstid. Under eftermiddagarna erbjuder vi frivillig lärarledd arbetstid för eleverna, för till exempel läxläsning eller fördjupning. Vi vill sätta fokus på elevens lärandeprocess och minska tidsfaktorns betydelse när uppgifter löses.

S – SOCIAL KOMPETENS

Att lära sig att respektera varandra, ta hänsyn och att samarbeta är en viktig del i det dagliga arbetet. Eleverna ges regelbundet tillfälle att i grupper diskutera etik och moral. I en miljö där det känns naturligt att uttrycka åsikter och känslor utvecklas trygga och respektfulla människor.

Genom att följa upp konflikter och hantera situationer direkt ges barnen möjligheter att reflektera över sitt eget och andras beteende. Eleverna är efter mognad delaktiga i allt som rör deras skolgång.

Klassrådet, Elevrådet, Kamratstödjarna, IKT-gruppen, Skolgårdsgruppen och vårt elevdrivna skolcafé är några av de forum där eleverna får möjlighet att framföra sina åsikter och genomdriva idéer.

När personalen trivs med sitt arbete och är stolta över sin arbetsplats skapar det ett klimat där barn och vuxna lyfter varandra.